Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
Prosecutor's office has dropped one complaint against Assange.  Investigation is continuing into Complaint #0201-k246336-10 and the chief prosecutor Eva Finné has directed police to question Assange.

Website for the Swedish Prosectuion Authority Åklagarmyndigheten.

Swedish Text:

Beslut av chefsåklagare Eva Finné.

I ärendet föreligger två anmälningar från två olika kvinnor. Anmälan nr 1 rubricerades från början som våldtäkt och anmälan nr 2 som ofredande.

Anmälan nr 1     K246314-10
De uppgifter som framkommit vid förhör med målsägaren är, som tidigare meddelats, sådana att misstanke om våldtäkt inte längre föreligger. Detta innebär inte att jag inte fäster tilltro till hennes uppgifter. Jag har studerat innehållet i förhöret för att se om misstanke om annat brott kan anses föreligga, i första hand ofredande eller sexuellt ofredande, men finner vid min analys att så inte är fallet.
Förundersökningen läggs därför ned vad avser denna anmälan eftersom det inte föreligger misstanke om brott.

Anmälan nr 2    K246336-10
Misstanken om ofredande kvarstår. Jag kommer att ge direktiv till utredaren att höra den misstänkte.
She believed in nothing; only her skepticism kept her from being an atheist. -- Jean-Paul Sartre
by ATinNM on Wed Aug 25th, 2010 at 11:12:16 AM EST

Others have rated this comment as follows:

DoDo 4

Display:

Occasional Series