Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
You never ever lose Socialbidrag. Not even if you're a drug addict who entirely refuse to cooperate with the authorities.

"Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering enligt Regeringsrättens dom RÅ 2009 ref 103.[3] Missbrukaren anförde i målet att han om han inte fick försörjningsstöd skulle mista sin bostad och "måste driva runt på stan". Det finns en politisk önskan att ingen i Sverige skall tvingas sova utomhus, svälta eller känna sig tvungen att begå brott för att få pengar till mat."

Peak oil is not an energy crisis. It is a liquid fuel crisis.

by Starvid on Mon Feb 20th, 2012 at 03:27:31 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series